Vaftiz olmak nedir?


13-11-2006, 04:31 PM
İsa Mesih göğe yükselmeden önce öğrencilerine şu buyruğu verdi:

"Gidin bütün milletleri öğrencilerim yapın. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin ." (Mat. 28:19).

Başka bir yerde de İsa Mesih "iman edip vaftiz olunan kurtulacaktır." diye belirtti (Mar. 16:16). Sanırım bu sözler vaftiz olgusunun da Hıristiyan inancı için ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Vaftiz olmak görüldüğü gibi Rabbin bir buyruğudur. Ama ne yazık ki bugün vaftiz konusunda birçok yanlış düşünce ve öğretiler bulunmaktadır. Vaftiz olmak gerçekte nedir? Neden vaftiz olunur ve kimler vaftiz olmalıdır? Tanrı'nın yetkin sözü Kutsal Kitap bu konuda neler öğretir?

Yunanca "baptizo" dan türkçeye çevrilen vaftiz kelimesinin anlamı suya dalmak, gömülmek, batmak veya yıkanmaktır . Vaftiz, Eski Antlaşma zamanında tapınakta hizmet gören kahinlerin hizmetlerine başlamadan önceki yıkanmaların bir uzantısı- dır (Çık. 19:10). Fakat Yeni Antlaşma veya İsa Mesih zamanında bu sade bir yıkanmadan çok daha öteye giden derin anlamlı önemli bir uygulamadır. Kutsal Kitap'a göre bu eski günah yaşamına ölüp İsa Mesih ile yepyeni bir yaşama başlanıldığını resmî bir şekilde dile getiren sembolik bir harekettir. Romalılar 6:1-11'de okumuş olduğumuz gibi suya giren veya dalan kişi bununla, Mesih ile özdeşleşip günaha öldüğünü ve sudan çıktığında da yine Mesih ile yeni bir yaşama dirildiğini beyan ediyor (Kol. 2:12) . Bu aynı zamanda Rabbe olan iman ve adanışımızın resmen açığa vurulması olup, Mesih'in bizleri günahlarımızdan arıtıp kurtardığına dair toplumsal bir tanıklıktır .

Şunu da önemle belirtmeliyiz ki bazılarının sandığı gibi vaftiz olayı tek başına hiç kimseye kurtuluş sağlayamaz. Kutsal Kitap'ın belirttiği gibi kurtuluş yalnızca Mesih aracılığıyladır (Elçi. 10:43, 13:37-39, 15:11 vs…). Bundan dolayı, bazı kiliselerin bunu kurtuluşun bir koşulu olarak empoze etmesi Kutsal Kitap'a uygun düşmez. Mesih'le birlikte haça gerilmiş olup, kendisine iman etmiş hayduta, vaftiz olmadığı halde İsa Mesih kurtuluş vaat etti (Lu. 23:43) . Bununla birlikte her inanlı çok zaman geçirmeden Rabbin vaftiz olma emrine mutlaka itaat etmelidir.

Vaftiz olan kişi, vaftiz kelimesinin de imâ ettiği gibi suya tam olarak gömülmeli veya batırılmalıdır. Yalnızca su serpmekle gerçekleştirilen vaftiz Kutsal Kitap'a uygun değildir. Vaftiz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh yani Üçlü-Birlik adına yapılmalıdır (Mat. 28:19). Bu , vaftiz olan kişinin Baba'yı, Oğul'u ve Kutsal Ruh'u tamamen kabul edip, yetkilerine boyun eğdiklerinin bir işaretidir. Herhangi tecrübeli bir inanlı Mesih'i yaşamına alıp O'nu izlemeye karar veren birini vaftiz edebilir (Elçi. 8:38) . Bundan başka bu vaftiz hareketine gerçek bir iman, gerçek bir ruhsal aydınlanış ve tövbe eşlik etmesi kaçınılmazdır. İlk Hıristiyan topluluklarınca da uygulandığı gibi, vaftiz adayının Mesih inancının temel ilkelerini öğrenmesi amacıyla, belirli bir ruhsal eğitimden ge ç mesi de gayet yerindedir. Kutsal Kitap'ta gördüğümüz gibi vaftiz olan kişi attığı adımın önem ve içeriğini iyi bilerek bunu bilinçli ve aydınlanmış bir şekilde yapmalıdır (Bkz. Elçi. 2:29-42, 8: 26-39, 10:34-48 vs…).

Bu tanımlamalardan da çıkarabileceğimiz gibi bebeklerin vaftiz edilme uygulaması Kutsal Kitap'a uygun düşmez. Çünkü vaftizden önce temel konularda talep edilen ruhsal aydınlanış, talim, iman, inanç tanıklığı ve tövbe bebekler tarafından yerine getirilemez . Kutsal Kitap'ın hiçbir yerinde çoc ukların vaftiz edil mesinden veya edilmesi gerektiğinden söz edilmez. Kutsal Kitap'ta daima yetişkin kişilerin tövbeden sonra vaftiz oluşu sözkonusudur. Vaftiz olmak için yetişkin olmak ve bilinçli bir şekilde buna şahsen karar vermek gereklidir . Mesih İnanlıları olan anne-babalar bu nedenledir ki, bebek veya çocuklarını vaftiz etmez ama onları cemaat önünde özel bir şekilde Rabbe sunarak, Rab yolunda onları eğiteceklerine dair karar verirler (Lu. 2:23).

Kutsal Ruh vaftizine gelince, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu bir imanlının tövbesinden sonra, Rab hizmetinde ehliyetli olmak amacıyla yaşamış olduğu ikinci bir tecrübe veya bereketlenme değil ama günahlı kişinin tövbe anında Kutsal Ruh'un insan yüreğinde gerçekleştirdiği değişiklik, arınma veya kurtarma eylemidir. Zaten bir anlamda günahlı kişi su vaftiziyle aslında Kutsal Ruh'un yüreğinde yaptığı vaftizi veya değişikliği dile getirmiş oluyor.
Değerli okuyucumuz, eğer sen yaşamını İsa Mesih'e verdiysen bunu resmen ilan etmek veya bildirmek için vaftiz olmalısın. Ben nasıl olsa tövbe ettim, vaftiz olmazsam da olur diyerek vaftizi küçümseme veya ileri bir zamana atma. Vaftiz olmak Rabbin bir buyruğudur ve Rabbi izlemek için karar alan her inanlı gecikmeden vaftiz olmalıdır.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar